POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES PLATFORMY SiP Biznes

 

Informacje ogólne

 

 1. Administrator respektuje prawo do prywatności Użytkowników Platformy. W szczególności Administrator dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania te są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w szczególności RODO.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem – zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Dane osobowe każdego Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1719 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 4. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady prywatności oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników w oparciu o RODO, jak również o krajowe przepisy o ochronie danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi również obowiązek informacyjny Administratora, określony w art. 13 i 14 RODO.
 5. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.
 6. Wszelkie wyrażenia występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie.

 

 

Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem www.sipbiznes.com jest Sawaryn i Partnerzy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 6, 00-040 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708957, NIP 7010789820, REGON 368988905, tel. 513182199, adres e-mail: kontakt@sawaryn.com.
 2. Administrator ustala zakres oraz cele danych osobowych Użytkowników.
 3. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
 4. elektronicznie na adres e-mail: kontakt@sawaryn.com,
 5. pisemnie na adres: Sawaryn i Partnerzy sp.k., ul. Sempołowskiej 19, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Cel, zakres podstawy oraz okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następującym zakresie:
 2. dane dotyczące korzystania z Platformy: w szczególności adres IP, dane lokalizacyjne, dane o urządzeniu Użytkownika, z którego łączy się z Platformą,
 3. dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Platformy, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres-email, numer telefonu, nazwa firmy Użytkownika, adres siedziby firmy Użytkownika, numer NIP
 4. dane dotyczące korzystania z Platformy zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, dane dotyczące preferencji lub zachowań podczas przeglądania strony Platformy;
 5. inne dane przekazane przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Platformy.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 7. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym także Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym także w zakresie korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Platformy, w szczególności w szczególności w celu przeglądania Zasobów Platformy, zakupu i dostępu do zakupionych Produktów cyfrowych, pobierania Produktów cyfrowych w umożliwionym przez Administratora zakresie, a także rejestracji Konta, korzystania z Formularza Zakupu i umożliwienia Użytkownikowi korzystania w ramach Konta z dostępnych na Platformie funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności dla celów księgowo rachunkowych i obsługi rozliczeń;
 9. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli Użytkownicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 11. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:
 12. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 13. w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy, będą one przetwarzane przez czas konieczny dla jej wykonania oraz wykazania prawidłowości jej realizacji, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 14. w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 15. w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkowników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 16. Podanie danych osobowych, o których mowa w 2 ust. 1 jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do realizacji celów, na potrzeby których są one przetwarzane, w tym świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Platformy oraz realizacji Umowy zawartej na odległość oraz Umowy o dostarczenie Newslettera.
 17. Brak podania wskazanych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności danych osobowych niezbędnych do realizacji którejkolwiek z zawartych umów skutkuje odmową zawarcia tej umowy. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest w Regulaminie oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem określonej umowy, na stronie Platformy.
 18. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 19. Dane podane przez Użytkownika mogą być także gromadzone i wykorzystywane w celu tworzenia historii zakupionych i dostępnych Produktów cyfrowych, pod warunkiem założenia Konta na Platformie, dokonując procesu rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracji.

 

Udostępnienie danych osobowych Użytkowników

 

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora następującym podmiotom:
 2. wspólnicy, pracownicy, współpracownicy Administratora,
 3. podmioty współpracujące z Administratorem takie jak: księgowość, dostawca usług IT, bank, podmiot realizujący wysyłki, tłumacz, rzeczoznawca, biegły, doradca podatkowy, a także inni zleceniobiorcy, których usługi są niezbędne, do prawidłowego prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, a także upoważnieni pracownicy lub współpracownicy uprzednio wymienionych podmiotów,
 4. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami,
 5. podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami,
 6. organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania),
 7. podmioty obsługujące płatności na Platformie – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranym podmiotom obsługującym płatności na Platformie.
 8. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych.
 9. Platforma współpracuje z operatorami płatności, którymi są:
 10. Stripe – Stripe, Inc. z siedzibą w USA, 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA,
 11. TubaPay – Bacca spółka z ograniczoną odpowiedzialną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 11, 00-513 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386087, posiadającą NIP: 9512334714, REGON: 142860439 oraz Bacca Pay spółka z ograniczoną odpowiedzialną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 11, 00-513 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755695, posiadającą NIP: 9512472209, REGON: 381688900.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Użytkownicy, których dane dotyczą, mają prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 3. możliwości sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia swoich danych,
 4. usunięcia ich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 9. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji, o niezgodnym z prawem przetwarzaniu jego danych osobowych).
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy skontaktować się z Administratorem, poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sawaryn.com albo pisemnie na adres Administratora.
 11. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie wobec podmiotów do tego uprawnionych, w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia, wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, instytucje płatnicze, w tym operatorzy płatności elektronicznych.
 12. Dodatkowo, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania w sposób i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 13. W przypadku przekazania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.

 

Polityka Plików Cookies

 

 1. Administrator, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. poz. 2021 poz. 576 ze zm.) informuje, iż Platforma korzysta z plików Cookies oraz w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach Cookies.
 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) które obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Platformy. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego Użytkownika oraz jego danych.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
 4. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Platformy podczas jej przeglądania;
 5. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Platformy z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 8. W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 9. cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);
 10. cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 11. W Platformie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies:
 12. niezbędne pliki cookies, umożliwiające działanie podstawowych funkcji, takie jak zabezpieczenia, weryfikacja tożsamości i zarządzanie siecią;
 13. funkcjonalne pliki cookies zbierające dane w celu zapamiętania indywidualnych wyborów Użytkowników i zapewnienia im lepszych oraz bardziej spersonalizowanych doświadczeń;
 14. analityczne pliki cookies pomagające zrozumieć Administratorowi, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję z Platformą, pomagają też wykrywać błędy i zapewniają lepsze ogólne statystyki.
 15. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) wykorzystywanego przez Użytkownika.
 16. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
 17. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
 18. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl,
 19. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 20. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
 21. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.
 22. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Platformie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Platformy.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Platformy SiP Biznes.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator korzysta ze środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 4. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem przez osoby nieupoważnione,
 5. Regularne testowanie oraz ocenianie wykorzystywanych środków technicznych oraz organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
 6. Dostęp do Konta Użytkownika jedynie po podaniu przez niego adresu poczty elektronicznej oraz indywidualnego hasła,
 7. Dane osobowe przetwarzane są jedynie przez osoby posiadające stosowne imienne upoważnienia ze ściśle określonym zakresem udostępnianych danych osobowych; osoby te zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dając gwarancję ich bezpieczeństwa,
 8. Korzystanie z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz systemu haseł celem uzyskania dostępu do danych osobowych.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w przypadkach:
 10. wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 11. zmiany warunków technologicznych funkcjonowania Platformy,
 12. zmian wprowadzających standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 13. O zmianie Administrator powiadomi drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, wskazany przez niego podczas rejestracji).
 14. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@sawaryn.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Sawaryn i Partnerzy sp.k. ul. Sempołowskiej 19, 43-300 Bielsko-Biała.
 15. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 16. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 31.10.2023 r.

 

 

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration