Zgromadzenie akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej – co musisz o nim wiedzieć?

4 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma działalności, która powstała za sprawą polskiego ustawodawcy na mocy nowelizacji przepisów 1 lipca 2021 roku. Nowe przepisy wprowadziły międzi innymi możliwość powołania w PSA organu rady dyrektorów, która – w przeciwieństwie do zarządu Prostej Spółki Akcyjnej będzie mogła sprawować zarówno funkcje zarządcze, jak i nadzorcze.

 

W trakcie zapoznawania się z nowymi przepisami, związanymi z tą stosunkowo świeżą formą wprowadzenia działalności, nie powinieneś jednak zapominać o najważniejszym organie PSA, czyli o walnym zgromadzeniu. Kto je tworzy i o jakich zasadach powinieneś pamiętać, powołując walne zgromadzenie? Na te pytania odpowiemy sobie w poniższym artykule. Wcześniej jednak wyjaśnijmy sobie krótko, czym właściwie jest Prosta Spółka Akcyjna.

Co to jest Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta Spółka Akcyjna, w skrócie PSA jest nową formą prowadzenia przedsiębiorstwa i stanowi uproszczoną wersję spółki akcyjnej. PSA jest spółką kapitałową, która powstała z myślą głównie o nowych przedsiębiorcach oraz założycieli start-upów.

 

PSA możesz zarejestrować łatwo, wykorzystując wzorzec umowy w formie elektronicznej. Minimalny kapitał zakładowy Prostej Spółki Akcyjnej to zaledwie złotówka! (Więcej o kapitale w PSA przeczytasz tutaj)  Założyciele PSA mogą także jako wkład o wartości majątkowej wnieść świadczenie usług lub pracy. Oprócz tego, w przeciwieństwie do spółki akcyjnej, w PSA możesz zmienić zarząd na radę dyrektorów oraz zrezygnować z rady nadzorczej. Dodatkowy plus stanowi fakt, że istnieje opcja zwoływania zebrania wspólników w formie elektronicznej. PSA możesz też rozwiązać o wiele łatwiej od klasycznej spółki akcyjnej poprzez chociażby przeniesienie majątku spółki na jednego z jej akcjonariuszy.

Więcej o tym jak działa Prosta Spółka Akcyjna przeczytasz tutaj.

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

Walne zgromadzenie w Prostej Spółce Akcyjnej

Walne zgromadzenie w Prostej Spółce Akcyjnej tworzą akcjonariusze spółki. W jaki sposób funkcjonuje ten organ? Zasady, które określają funkcjonowanie walnego zgromadzenia w PSA są z założenia zbliżone do reguł, na których odbywają się zgromadzenia wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie są jednak identyczne – część z nich jest charakterystyczna jedynie dla PSA.

 

Powinieneś wiedzieć, że przepisy wskazują, iż – niezależnie od zapisów znajdujących się w umowie spółki – podjęcie uchwały przez akcjonariuszy będzie wymagane przede wszystkim w przypadku:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu (rady dyrektorów) z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  • nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym przypadku umowa może modyfikować ten nakaz);
  • emisji obligacji zamiennych przez Prostą Spółkę Akcyjną.

Jakie są rodzaje walnego zgromadzenia? Walne zgromadzenie zwyczajne a nadzwyczajne

Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. W jakich przypadkach tworzy się jedno lub drugie zgromadzenie?

 

Walne zgromadzenie zwyczajne

Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego. Oprócz tego również podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy lub pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów Prostej Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

 

Walne zgromadzenie nadzwyczajne

Nadzwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie wszelkich spraw, które znajdują się w kompetencji walnego zgromadzenia (na przykład zbycie nieruchomości) i jest zwoływane „w miarę potrzeby”. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

Zwołanie oraz miejsce zgromadzenia walnego w Prostej Spółce Akcyjnej

Powinieneś wiedzieć, że zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd (rada dyrektorów). W jaki sposób? Każdy z akcjonariuszy, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy spółki powinien otrzymać zawiadomienie o walnym zgromadzeniu za pomocą informacji przesłanej na elektroniczny adres do doręczeń lub listem poleconym albo przesyłką kurierską.

 

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Powinno ono zawierać datę i miejsce odbycia zgromadzenia wraz z planowanym porządkiem obrad.

 

Pamiętaj o tym, że uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest każda osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy w dniu przypadającym na trzy dni przed dniem walnego zgromadzenia.

 

Walne zgromadzenia odbywają się co do zasady w siedzibie spółki, chyba że umowa spółki wskazuje inne miejsce (także poza terytorium Polski, przy czym takie zgromadzenie poza terytorium Polski nie może podejmować uchwał wymagających umieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza, tj. zmian umowy spółki).

Czy w walnym zgromadzeniu Prostej Spółki Akcyjnej można uczestniczyć zdalnie?

Jak wskazują przepisy, uczestniczyć w walnym zgromadzeniu PSA można także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, czyli na przykład wideokonferencji w wybranej aplikacji. Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie dla wszystkich akcjonariuszy spółki. Pamiętaj jednak o tym, że aby udział w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem Internetu był możliwy, tego rodzaju zapis musi znaleźć się w umowie spółki. Kwestie związane ze szczegółami zdalnego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinien z kolei określać jego regulamin.

 

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration