czerwiec 2022

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto musi się wpisać?

6 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

13 października 2019 roku weszły w życie przepisy wprowadzające Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”).

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy przedsiębiorca działający w formie spółki handlowej oraz inne podmioty (dalej wymieniam, jakie to są) mają obowiązek zgłoszenia do CRBR informacji dotyczących spółek beneficjentów rzeczywistych danej spółki.

Za brak zgłoszenia się do Rejestru grozi nawet 1 milion złotych kary.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? CRBR kto się musi wpisać i jak to zrobić?

Poniżej znajdziesz dokładny opis oraz instrukcję jak, krok po kroku, wpisać się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów rzeczywistych?

Jest to rejestr zawierający spis osób fizycznych, które czerpią rzeczywiste korzyści z działalności innego podmiotu, przykładowo spółki. Chodzi więc o osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Stworzenie takiego rejestru ma ułatwić walkę m.in. z praniem pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł przychodu.

Jak zgłosić się do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych – instrukcja krok po kroku.

Zgłoszenie do CRBR nie jest trudne, wszystko można zrobić przez Internet przy wykorzystaniu podpisu epuap. Jak to zrobić? Poniżej znajdziesz informacje, pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania informacji do CRBR.

Wejdź na stronę https://www.podatki.gov.pl/crbr/ -> kliknij w okno „Rejestr CRBR” (na obrazku poniżej podświetlone na niebiesko)

 

 

Następnie wybierz środkowy kafelek „UTWÓRZ ZGŁOSZENIE”. W kolejnym oknie podaj NIP spółki i wybierz jej formę prawną – a więc czy to jest spółka z o.o. czy jawna, czy może inna – i kliknij „DALEJ”.

Na kolejnym ekranie wybierz datę zdarzenia, czyli datę takiego zdarzenia, które uzasadnia dokonanie wpisu lub jego aktualizacji. Dla przykładu dokonywania zgłoszenia dla nowej sp. z o.o. datą zdarzenia będzie data jej rejestracji. W przypadku zmiany adresu takiej spółki – datą zdarzenia będzie data podjęcia przez zarząd uchwały o zmianie adresu. Uwaga! Data nie zawsze „wskakuje”, trzeba trochę cierpliwości) i kliknij „Utwórz nowe zgłoszenie”.

Przeniesiesz się już bezpośrednio do formularza rejestracji. W części A.1 i A.2 wpisz dane spółki.

W części B jest nieco trudniej.

 1. Wyjściowo formularz pokazuje jedno okienko z wpisem „Brak danych” i podpisem „Pozycja błędna”, co może być nieco mylące, ale wszystko jest ok.
 2. Kliknij w to okienko, a następnie wypełnij dane poniżej, w części B.1
 3. Dalej przejdź do wypełniania danych w polu B.2 Uwaga! W tym miejscu trzeba też wybrać czy jest się właścicielem czy zgłaszającym, czy może pełni się obie te funkcje. W przypadku podmiotów działających w formie spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo akcyjna) każdy wspólnik ma uprawniania właścicielskie, należy więc dla każdego z nich zaznaczyć pierwsze pole i wypełnić resztę. Jeżeli zgłaszasz do CRBR spółkę z o.o., należy poza beneficjentami zgłosić także osobę, która podpisuje zgłoszenie do CRBR.W moim przykładzie zgłaszam spółkę z o.o., a więc po wypełnieniu danych w polu B.1 i zaznaczeniu opcji „zgłaszający – członek zarządu” w polu B.2, okienko w którym wcześniej widniał napis „pozycja błędna” – zmienia się na zielone z napisem „Pozycja poprawna”.

 4. Dalej, kliknij w niebieski przycisk „dodaj beneficjenta / zgłaszającego” – widać go na obrazku powyżej, i dodawaj kolejno wszystkich beneficjentów lub reprezentantów.
 5. W przypadku dodawania wspólnika, wybierz i wpisz jeszcze wartość jego udziałów oraz wpisz czy ma jakieś uprzywilejowanie w spółce.
 6. Po wypełnieniu wszystkich danych, będziesz widział każdą osobę w osobnym okienku, z oznaczeniem, że pozycja jest poprawna.
 7. Konieczne jest zaznaczenie checkboxa nr 28 na dole strony i można kliknąć dalej.
 8. System zaprezentuje nam kompletny formularz. Jeżeli wszystko jest ok, klikamy „Podpisz dokument” w prawym, dolnym rogu.
 9. Przechodzimy procedurę podpisania zgłoszenia podpisem ePUAP.
 10. Po podpisaniu, znów mamy widok na nasz formularz – wtedy należy wybrać opcję „Wyślij zgłoszenie” – także w prawym dolnym rogu.
 11. Po jej wybraniu system informuje nas, że zgłaszamy informacje dla konkretnej spółki (zdjęcie poniżej) -> klikamy AKCEPTUJ i gotowe!

 

 

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym jest m.in. osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem.

W przypadku spółek osobowych są to, co do zasady, wszyscy wspólnicy, a w przypadku spółek kapitałowych wspólnicy posiadający więcej niż 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki. W przypadku fundacji czy też stowarzyszeń należy zbadać, kto faktycznie ma wpływ na jej działalność, zazwyczaj będą to członkowie zarządu oraz rady fundacji czy też sam fundator.Kto musi się zgłosić do CRBR?

Do CRBR muszą wpisać się te podmioty, które sprawują pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad tym podmiotem – przykładowo, w spółkach osobowych będą to wszyscy wspólnicy, a w spółkach kapitałowych wspólnicy posiadający ponad 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki. Przykładowi beneficjenci rzeczywiści fundacji czy stowarzyszenia zostali wskazani przeze mnie powyżej.

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą wpisać się także przykładowo spółki kapitałowe, w których inny podmiot kapitałowy posiada ponad 25% liczby głosów lub udziałów/akcji, a wspólnikiem tego podmiotu będzie osoba fizyczna także posiadająca ponad 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale tego wspólnika. W takim przypadku do CRBR zgłoszeniu podlega ten wspólnik będący na końcu „łańcuszka”.

Taka sytuacja zachodzi więc, gdy przykładowo w spółce XYZ Sp. z o.o. wspólnikiem posiadającym 75% jest inna sp. z o.o., a dopiero w niej ponad 25% głosów lub udziałów/akcji posiada osoba fizyczna – taka osoba będzie bowiem posiadała pośrednią kontrolę nad spółką XYZ Sp. z o.o. I to finalnie ta osoba powinna zostać wskazana jako beneficjent rzeczywisty spółki XYZ sp. z o.o.

Wśród podmiotów zobowiązanych do ujawnienia danych o beneficjentach rzeczywistych są wszystkie spółki prawa handlowego:

 1. Spółek prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych),
 2. Europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 3. Spółek europejskich,
 4. Spółdzielni,
 5. Spółdzielni europejskich,
 6. Stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS,
 7. Fundacji,
 8. Trustów, których powiernicy lub osoby równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w PL lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości na terenie Polski, w imieniu lub na rzecz trustu.

Jeżeli w danej spółce nie jest możliwe określenie beneficjenta rzeczywistego – w takim znaczeniu, że nie da się ustalić kto nim jest, a nie w przypadku, gdy go nie ma w ogóle – do Rejestru należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (np. członek zarządu).

 

Do kiedy należy się wpisać do CRBR lub od kiedy trzeba być w nim wpisanym?

 

Wszystkie nowo utworzone podmioty mają 7 dni aby wpisać się do CRBR. W przypadku spółek już istniejących, pierwotnie obowiązywał termin do 13 kwietnia 2020 r. – istniejące już spółki zobowiązane były do ujawnienia wymienionych danych w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów. Jednak z uwagi na epidemię koronawirusa, termin ten został zmieniony i obecnie wszystkie spółki musiały być wpisane do CRBR do dnia 13 lipca 2020 r.

Jakie dane należy zgłosić do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Konieczne jest również złożenie przez osobę dokonującą zgłoszenia oświadczenia o prawdziwości przekazywanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zgłosić więc należy:

 1. Po pierwsze, dane spółki, której zgłoszenie dotyczy:- nazwa (firma),- forma organizacyjna (np. spółka komandytowo-akcyjna),

  – siedziba, – numer w KRS,

  – numer NIP;

 2. Po drugie dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które zgłaszają podmiot do rejestru CRBR:– imię i nazwisko,- obywatelstwo,

  – państwo zamieszkania,

  – numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

  – informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada

UWAGA: od stycznia 2022 r. w przypadku spółki z o.o. i spółki akcyjnej, do rejestru CBRB należy zgłosić dane osób tworzących zgłoszenie, a więc członków zarządu, prokurenta lub pełnomocnika.

Kto zgłasza spółkę do CRBR?

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, a cały proces można przeprowadzić nieodpłatnie drogą internetową. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Te osoby zostają także wskazane w zgłoszeniu jako „Zgłaszający”, o czym pisałem powyżej.

Author

 • Mateusz Sawaryn

  Jestem radcą prawnym, posiadam 13-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorstw. Specjalizuję się w zakresie prawa spółek. Doradzałem w wielu transakcjach dotyczących przekształceń, połączeń spółek oraz wejść inwestycyjnych w spółki, związanych z pozyskaniem finansowania funduszy private equity oraz funduszy venture capital. Zajmuję się głównie planowaniem procesów i koncepcji transakcji inwestycyjnych, przekształceniowych czy założycielskich dla nowych spółek. Świadczę bieżącą obsługę korporacyjną spółkom prawa handlowego, w tym spółkom należącym do zagranicznych grup kapitałowych. W ostatnich latach poszerzyłem swoje umiejętności szkoleniowe zostając między innymi autorem webinarów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2015 r. prowadzę własną kancelarię prawniczą, działającą pod firmą Sawaryn i Partnerzy sp.k. Kancelarię tworzy obecnie zespół kilkunastu prawników, specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców - ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i nowych technologii, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych czy tematyki start-up.

  Pokaż inne publikacje
Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration