wrzesień 2022

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

11 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione obszary na terytorium Polski, gdzie polscy i zagraniczni przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na szczególnych, bardziej preferencyjnych warunkach niż w pozostałej części kraju. Cechą charakterystyczną SSE jest ich terytorialność, czyli ograniczenie dostępności zachęt inwestycyjnych wyłącznie do określonych terenów kraju. Co istotne jednak, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tzw. „rozszerzenie SSE”, które może pozwolić na ustanowienie Strefy np. na obszarze funkcjonującego już przedsiębiorstwa. W Polsce wyróżniamy obecnie 14 stref:

 1. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
 2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 3. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 4. Krakowski Park Technologiczny
 5. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 6. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 7. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 8. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 9. Specjalna Strefa Ekonomiczna “Starachowice”
 10. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 11. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK
 12. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 13. SSE Euro-Park Mielec
 14. SSE Euro-Park Wisłosan

Cechy SSE

 1. Wyodrębniony obszar,
 2. Pod zarządem jednego podmiotu,
 3. Oferujący korzyści dla przedsiębiorstw,
 4. Przyznanie zachęt inwestycyjnych zależy od lokalizacji inwestycji na terenie strefy

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z udogodnień w ramach SSE muszą uzyskać decyzję o wsparciu (na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji). Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną umożliwiającą przedsiębiorcy skorzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego do maksymalnej wysokości określonej w tej decyzji. Decyzja jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy, przez ministra właściwego ds. gospodarki. Wydawana jest na czas oznaczony, na 10, 12 lub 15 lat. Okres, na który wydawana jest decyzja zależy od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru.

W decyzji definiowane są warunki, które musi spełnić inwestor prowadzący działalność gospodarczą w strefie. Obejmują one warunki dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej zdefiniowaną kwotę, określają przedmiot działalności, okres jej obowiązywania oraz termin zakończenia realizacji inwestycji, a także warunki zatrudnienia przez niego określonej liczby pracowników i utrzymanie miejsc pracy przez zdefiniowany okres.

Sam wniosek o wydanie decyzji o wsparciu składa się do odpowiedniego Zarządcy danego obszaru przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji. Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc,
 2. Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe/zeznania podatkowe PIT/sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki co do ostatniego roku podatkowego,
 3. Biznesplan nowej inwestycji,
 4. Oświadczenia – ich wykaz przekazuje Zarządca.

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

Kryteria uzyskania pomocy

Nie każdy rodzaj działalności może być prowadzony na terenie danej strefy, ograniczenia wynikają z przepisów rozporządzeń strefowych oraz rozporządzeń RM. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. Prawo do korzystania ze zwolnień podatkowych przysługuje przedsiębiorcy pod warunkiem, że zobowiązuje się on do:

 1. Spełnienia kryteriów ilościowych (zobowiązanie poniesienia przez przedsiębiorcę kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w danej wysokości, która zależy od stopy bezrobocia w danym powiecie),
 2. Spełnienia kryteriów jakościowych (dotyczy sektora usług i przemysłowego),
 3. Utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (3 lata w pozostałych przypadkach tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorców),
 4. Prowadzenia działalności (utrzymania inwestycji) przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia nowej inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorców (3 lata w pozostałych przypadkach, j.w.),
 5. Zatrudnienia określonej liczby pracowników i utrzymanie zadeklarowanych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców (3 lata w pozostałych przypadkach, j.w.) – w przypadku korzystania z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy,
 6. Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy w wys. min. 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Do kosztów zalicza się np. środki trwałe, wydatki na zakup terenów, wydatki na budowę i infrastrukturę, a także na wynajem/leasing działek i budynków pod warunkiem, że czas nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata w pozostałych przypadkach, j.w.).

Zasadą jest, że im wyższe bezrobocie w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja, tym niższe kryteria.

W przypadku cofnięcia decyzji przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej.

width=100%"
https://siecotwartychinnowacji.pl/baza-wiedzy/zmiany-w-mapie-pomocy-regionalnej-poradnik-dla-przedsiebiorcow-infografika

Dokładna mapa pomocy dla Mazowsza:

width=
https://siecotwartychinnowacji.pl/baza-wiedzy/zmiany-w-mapie-pomocy-regionalnej-poradnik-dla-przedsiebiorcow-infografika

Tak jak w przypadku poprzedniej mapy pomocy regionalnej, tak również w nowej mapie wsparcia, przedsiębiorstwa z sektora MŚP otrzymują dodatek związany z intensywnością pomocy. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej ulega podwyższeniu o 10 pp. dla średnich przedsiębiorstw (zatrudniających między 50 a 250 osób i o rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro). Z kolei o 20 pp. wzrasta limit pomocy dla mikro lub małych firm (zatrudniających mniej niż 50 pracowników a obrót roczny nie jest większy niż 10 mln euro). Duże przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 250 osób i o obrotach rocznych powyżej 50 mln euro lub rocznej sumie bilansowej powyżej 43 mln euro – mogą się starać o wsparcie na zasadach wynikających z nowej mapy (opisanych powyżej), ale nie mogą liczyć na bonusy.

 

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

 

Korzyści wynikające z inwestowania w SSE

 1. Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w podatku dochodowym – limit zwolnienia liczony jest jako % od poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników, a wielkość ulgi zależy od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorca i poniesionych nakładów inwestycyjnych. W praktyce jednak, aby skorzystać z ulgi w podatku dochodowym, nie wystarczy jedynie zrealizować projekt inwestycyjny, ale konieczne jest również wypracowanie przez jednostkę strefową dochodu podatkowego w odpowiedniej wysokości. Jest to zatem instrument szczególnie wrażliwy na wahania koniunktury i spadki rentowności projektów, co w konsekwencji powoduje, że tylko w określonej sytuacji rynkowej, działa jako rzeczywista zachęta inwestycyjna.
 2. Możliwość rozpoczęcia działalności na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie inwestycyjnym, oferowanym w konkurencyjnych cenach,
 3. Niektóre SSE oferują również zwolnienie z podatku od nieruchomości (całkowite lub częściowe) – zazwyczaj oferowane jest to nowym inwestorom, obejmuje określony z góry okres czasu,
 4. Możliwość skorzystania z funduszy i dotacji przeznaczonych na inwestycje, tworzenie nowych miejsc prac, działalność badawczo-rozwojową, działalność związaną z ochroną środowiska, szkoleniami, logistyką, odnawialnymi źródłami energii,
 5. Ułatwienie pozyskanie dotacji z Powiatowych Urzędów Pracy bądź środków unijnych,
 6. Możliwość wynajmu/zakupu istniejących w SSE nieruchomości,
 7. Łatwa dostępność wykwalifikowanych pracowników,
 8. Szansa na inwestycje w obszarach o wysokim rejestrowanym bezrobociu,
 9. Wsparcie ze strony spółek zarządzających SSE – know-how oraz darmowa pomoc w kwestiach np. organizacyjnych czy administracyjnych, pośredniczenie w rozmowach z lokalnymi władzami, negocjacje z dostawcami itp.
 10. Sąsiedztwo innych firm, dające możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.

W ramach jednego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z innych źródeł pomocy, nie tylko ze zwolnienia z podatku, ale też np. z dotacji unijnych, grantów, czy zwolnienia z podatku od nieruchomości. Kwoty pomocy otrzymane z kilku źródeł podlegają sumowaniu i nie mogą przekroczyć maksymalnej intensywności zależnej od regionu i wielkości przedsiębiorstwa.

Wady SSE

 1. Spełnienie warunków, o których mowa w decyzji o wsparciu jest tożsama z podjęciem ryzyka, występującego w przypadku wieloletnich zobowiązań,
 2. W przypadku pogorszenia koniunktury rynkowej w obszarze działalności danego przedsiębiorstwa, realizacja zobowiązań związanych z działalnością w strefie może wpływać na płynność biznesu inwestora,
 3. Obowiązki sprawozdawcze wobec strefy – dodatkowe kontrole, które nie występują w przypadku prowadzenia działalności poza strefą (np. dotyczące nakładów inwestycyjnych czy tworzonych miejsc pracy),
 4. Obowiązek wnoszenia opłat administracyjnych przez cały okres funkcjonowania w strefie ,
 5. Procedura nabycia gruntów znajdujących się na terenie strefy – grunty publiczne są nabywane w procedurze przetargów publicznych, w związku z tym okres między decyzją o lokalizacji inwestycji a przeniesieniem praw do nieruchomości na inwestora jest wydłużony.

SSE będą funkcjonować na podstawie obecnych przepisów do końca grudnia 2026 r. Docelowo ma je zastąpić Polska Strefa Inwestycji, która stanowi rozszerzenie SSE – podstawową różnicą jest możliwość skorzystania z ulg w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej także poza ściśle określonym obszarem Strefy.

 


 

Źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/705

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941230600/U/D19940600Lj.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001162/U/D20181162Lj.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001713

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002483/O/D20212483.pdf

 

https://siecotwartychinnowacji.pl/baza-wiedzy/zmiany-w-mapie-pomocy-regionalnej-poradnik-dla-przedsiebiorcow-infografika/ – mapy zielono niebieskie

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/katowice

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/tarnobrzeg

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/lodz

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/olsztyn

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/starachowice

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/suwalki

 


Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy – tak samo w każdej strefie.

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

 1. Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 30% (40% na terenie województwa opolskiego) poniesionych kosztów inwestycyjnych
 2. Dla średnich i małych przedsiębiorstw ulga podatkowa wynosi odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych więcej

Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

 1. Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 30% (40% na terenie województwa opolskiego) dwuletnich kosztów zatrudnienia związanych z nowo utworzonymi miejscami pracy
 2. Dla średnich i małych przedsiębiorstw ulga podatkowa wynosi odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych więcej, ponadto:

– 900 ha wolnych terenów inwestycyjnych

– Działki o powierzchni od 0,5 ha do 100ha

– Możliwość dostosowania wielkości działki do potrzeb inwestora

– Tereny skomunikowane z głównymi szlakami komunikacyjnymi Polski i Europy

– Pełne uzbrojenie działek w media (woda, prąd, gaz, kanalizacja),  drogi dojazdowe

– Biurowce klasy A w Katowicach (wynajem)

– Możliwość wynajmu gotowych hal produkcyjnych i magazynowych

– Inkubator przedsiębiorczości KSSENON

Mazowieckie (zazębia się kilka SSE)

Wysokość zwolnienia zależy od tego, w jakim konkretnie powiecie ma być inwestycja

Warszawa i okolice

Zwolnienie podatkowe 0%.

Tarnobrzeska SSE – Euro-Park Wisłosan

 

Maksymalna wielkość pomocy: od 20 do 50% nakładów inwestycyjnych lub od 20 do 50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (w przypadku małego/mikro przedsiębiorcy wskaźnik podwyższony jest o 20%, a średniego przedsiębiorcy wskaźnik podwyższony jest o 10%). Ponadto:

 1. Nowe obszary terytorialne, gdzie pomoc publiczna jest największa, bo aż do 70% (czyli np. 50% zwolnienia z podatku + bonus dla mikro/małego 20%),
 2. Zróżnicowana terytorialnie, cenowo i logistycznie oferta inwestycyjna,
 3. Bogata oferta nowych terenów “greenfield”, hal produkcyjno-magazynowych i powierzchni administracyjno-biurowych,
 4. Funkcjonalne, oddane “pod klucz” nowe obiekty produkcyjne i magazynowe,
 5. Wysoko oceniana kadra pracownicza w każdej branży i specjalizacji,
 6. Szybki, tani i bezpośredni transport towarów na Wschód – linia kolejowa LHS,
 7. Różnorodne formy kooperacji z istniejącymi przedsiębiorcami,
 8. Dobrze przygotowane i uproszczone procedury lokowania nowych inwestycji,
 9. Przyjazne samorządy, wspierające lokalną przedsiębiorczość,
 10. Profesjonalizm, doświadczenie i pomoc pracowników strefy na każdym etapie inwestycji.

Łódzka SSE

 

Inwestując w Łódzkiej SSE, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości nawet do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ponadto:

 1. Od ponad 4 lat Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna buduje ogólnopolski ośrodek innowacji oraz kreuje lokalny ekosystem wspierania startupów. Dzięki temu każdy obecny i nowy inwestor ŁSSE ma bezpośredni dostęp do nowoczesnych technologii,
 2. ŁSSE udziela wsparcia w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 3. Przewagą strefy nad innymi formami pomocy publicznej dla inwestora jest szeroki wachlarz wspieranych działalności. Ze wsparcia w Strefie mogą skorzystać przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, nowoczesnych usług dla biznesu (BPO / SSC / IT) oraz prowadzące działalność B + R,
 4. Strefa RozwoYou wspiera pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego.
 5. Sektory wiodące: AGD, spożywcza, przetwórstwo tworzyw sztucznych, kosmetyczno-farmaceutyczna, IT/BPO
 6. Najlepsza strefa ekonomiczna dla MŚP globalnie
 7. Współpraca ŁSSE ze szkołami zawodowymi i promocja kształcenia dualnego
 8. Centralne położenie regionu (skrzyżowanie autostrad A1 i A2, trasa szybkiego ruchu S8),
 9. Silne tradycje przemysłowe

Warmińsko-Mazurska SSE

 

Najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom – kwota niezapłaconego podatku może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna intensywność (wysokość) pomocy publicznej na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wynosi:

 1. 50% wydatków kwalifikowanych dla województwa warmińsko-mazurskiego
 2. 40% wydatków kwalifikowanych dla województwa mazowieckiego, z wyjątkiem powiatu nowodworskiego, gdzie dla gminy Leoncin, Nasielsk, Zakroczym pomoc wynosi 25% wysokości regionalnej pomocy inwestycyjnej

Pomoc regionalna nie jest dostępna dla gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek. Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10%, a dla małych i mikro o 20%.

Specjalna Strefa Ekonomiczna “Starachowice”

Maksymalną wielkość pomocy regionalnej, jaką może otrzymać przedsiębiorca na projekt inwestycyjny, wynosi 35% lub 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach realizowanego projektu (tzw. intensywność pomocy) bądź 35% lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

W przypadku małego przedsiębiorcy, wskaźnik powyższy podwyższa się o 20 %  a w przypadku średniego przedsiębiorcy o 10%. Daje to w sumie możliwość skorzystania z pomocy regionalnej do wysokości 70 %  dla małego przedsiębiorcy i 60 % dla średniego przedsiębiorcy.

Tereny strefy są dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną. Dostępne są: energia elektryczna, gaz, energia cieplna, woda do celów przemysłowych i socjalnych, sieć odprowadzania ścieków, sieć telekomunikacji stacjonarnej, dobrze rozwinięty system dróg wewnętrznych umożliwiający dojazd do obiektów zlokalizowanych na terenie strefy. Tereny oferowane inwestorom obejmują zarówno obszary zabudowane obiektami przemysłowymi – hale produkcyjne, budynki magazynowe, biurowe – jak też obszary wyposażone w infrastrukturę techniczną, ale bez budynków. Ponadto:

 1. Urząd celny na terenie Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego,
 2. Stacje kolejowe z połączeniami dalekobieżnymi i punktami przeładunku towarów,
 3. Dobrze rozwinięty system bankowy,
 4. Nowoczesne centrale cyfrowe, telefonia komórkowa, własny węzeł sieci INTERNET

Suwalska SSE

 

Przedsiębiorca realizujący nowy projekt inwestycyjny na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. może uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70 % wartości zainwestowanego kapitału.

 1. Doskonała lokalizacja – ze względu m.in. na rozwijającą się infrastrukturę transportową oraz sąsiedztwo z Rosją, Litwą i Białorusią – to obszar cieszący się coraz większą popularnością inwestorów,
 2. Branżami wiodącymi w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej są: drzewna, metalowa, tworzyw sztucznych i meblarska. Ich przedstawiciele są cenionymi producentami na rynkach światowych,
 3. Region, który znajduje się w granicach Strefy, charakteryzuje się nieskażonym środowiskiem naturalnym, co wpływa na rozwój branży spożywczej w Strefie, zaś malowniczość krainy jezior sprzyja branży szkutniczej,
 4. Strefa dysponuje szerokim wyborem działek inwestycyjnych o zróżnicowanej wielkości oraz zapewnia doradztwo w zakresie pomocy publicznej,
 5. Proponowane tereny inwestycyjne, usytuowane w nowoczesnych dzielnicach przemysłowych miast i gmin północno-wschodniej Polski, w dużym stopniu wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną
 6. Wiele dróg tranzytowych, z których najważniejsze to: Berlin–Warszawa–Grodno–Sankt Petersburg, następnie Warszawa—Tallinn, biegnąca z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii (planowana część europejskiej drogi ekspresowej — Via Baltica, łączącej kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą) oraz zaplanowana część europejskiej międzynarodowej trasy Via Carpatia relacji „północ-południe”, łączącej Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji, stanowiąc tym samym szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Europa – Kaukaz – Azja)

 

Author

 • Mateusz Sawaryn

  Jestem radcą prawnym, posiadam 13-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorstw. Specjalizuję się w zakresie prawa spółek. Doradzałem w wielu transakcjach dotyczących przekształceń, połączeń spółek oraz wejść inwestycyjnych w spółki, związanych z pozyskaniem finansowania funduszy private equity oraz funduszy venture capital. Zajmuję się głównie planowaniem procesów i koncepcji transakcji inwestycyjnych, przekształceniowych czy założycielskich dla nowych spółek. Świadczę bieżącą obsługę korporacyjną spółkom prawa handlowego, w tym spółkom należącym do zagranicznych grup kapitałowych. W ostatnich latach poszerzyłem swoje umiejętności szkoleniowe zostając między innymi autorem webinarów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2015 r. prowadzę własną kancelarię prawniczą, działającą pod firmą Sawaryn i Partnerzy sp.k. Kancelarię tworzy obecnie zespół kilkunastu prawników, specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców - ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i nowych technologii, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych czy tematyki start-up.

  Pokaż inne publikacje
Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration